Burze

In: Business and Management

Submitted By znidy
Words 3170
Pages 13
SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. BURZE 4 2.1. Kratka povijest burze 4 2.2. Karakteristike razvoja hrvatskog tržišta kapitala 5 3. ZAGREBAČKA BURZA 7 3.1. Povijest 9 3.2. Vlasnička struktura 10 3.3. Burzovni indeksi 11 3.3.1. CROBEX 11 3.3.2. CROBIS 15 4. ZAKLJUČAK 18 LITERATURA 19 POPIS ILUSTRACIJA 20

1. UVOD

Burze su, nsumnjivo, krucijalan faktor gospodarskog razvoja. Osim toga, one su najvažnije gospodarske institucije tržišnog društva. Utječu i na politički, socijalni i kulturni razvoj. Burze su od svoga nastanka do danas dosegle neviđeni stupanj razvoja. Najveća efektna burza na svijetu je Newyorška efektna burza (New York Stock Exchange). Na drugom mjestu se nalazi Londonska efektna burza (London Stock Exchange), a na trećem Tokyijska efektna burza (Tokyo Stock Exchange). Spomenute tri burze tvore tzv. čarobni trokut međunarodne burzovne trgovine.
Predmet istraživanja ovog rada je Zagrebačka burza kao jedino centralno mjesto trgovanja vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj. Iako se radi o mladoj burzi jer datira iz 1991. godine, ona ima važan utjecaj na tržištu kapitala Jugoistočne Europe.
Ovaj se rad, pored uvoda i zaključka, sastoji od dva glavna dijela. Prvi dio uvodi u tematiku burzi kroz pojmovno određenje istih, kratku povijest te karakteristike razvoja hrvatskog tržišta kapitala. Drugi dio rada bavi se konkretno Zagrebačkom burzom. Tu će se dati uvid u opće podatke Burze, njenu povijest, vlasničku strukturu te naposlijetku uvid u dva glavna burzovna indeksa: CROBEX i CROBIS.

2. BURZE

Burza (Exchange, Bourse, Bürse) je izraz za trgovačku ustanovu, odnosno organizirano i javno tržište na kojem se trguje standardiziranom robom, uslugama, domaćom i stranom valutom što je sve pobrojano u statutu i pravilima o trgovanju burze. Trgovanje se odvija u točno određeno vrijeme i po unaprijed propisanim postupcima.

2.1. Kratka…...

Similar Documents

Akvizícia Fiat-Chrysler (Slovak)

...o vozidlá amerického výrobcu Chrysler na severoamerickom trhu. Tam sa zvýšil záujem aj o dodávkové automobily. Nebyť Chrysleru, Fiat by sa zrejme len tak tak udržal v zisku. Celkové tržby sa za štvrťrok viac ako zdvojnásobili na 17,5 miliardy eur. opäť je to však zásluha hlavne Chrysleru, na ktorého pripadli tržby 9,3 miliardy eur. Tento tretí štvrťrok bol prvý, kedy boli výsledky Chrysleru úplne konsolidované do výsledkov skupiny Fiat. Obchodný zisk, inak povedané tiež zisk pred úrokmi, daňou a odpismi, sa zvýšil o 156% na 859 miliónov eur. Fiat mierne zvýšil odhad celoročného zisku na viac ako 2,1 miliardy eur. Výhľad ostatných parametrov nechal bez zmien, u tržieb napríklad počíta s rastom viac ako 58 miliárd eur. Akcie Fiatu na burze v Miláne vzrástli o 4,5% na hodnotu 5,10€. Je to hlboko pod maximom za posledný rok, kedy akcie vystúpili k hranici 16€. Značný vplyv na to však má skutočnosť, že priemyslová skupina Fiat sa na začiatku roka rozdelila na dve časti: výrobcu osobných automobilov a výrobcu nákladných automobilov a vozidiel ťažkej techniky. Na základe uvedených skutočností, by som povedal, že fúzia značiek Fiat S.p.A. a Chrysler Group LLC bola pre značku Fiat úspešnou. Fiat sa tak dostal na americký trh, na ktorý by sa bez Chrysleru dostával len veľmi ťažko. Zásadný vplyv mala fúzia aj na pôsobenie Fiatu na európskom trhu, kde bol taliansky výrobca predajcom iba malých automobilov so slabým imidžom. Po fúzii sa z neho stal silnejší konkurent zavedených......

Words: 2759 - Pages: 12

Analysis of Speculative Bubbles

...druhy obchodníkov, a to investorov a špekulantov. Investor a špekulant Investor poskytne na trhu svoje finančné prostriedky s plánom nakúpiť prevažne dlhodobé inštrumenty, ktoré mu v priebehu času prinesú zamýšľaný dôchodkový výnos. Naproti tomu špekulant chce zarobiť na rozdiele medzi cenou, za ktorú aktívum nakúpil, a cenou, za ktorú ho predá. Tento fakt má za následok, že špekulatívne obchody sú zväčša krátkodobejšieho rázu. Práve preto sú špekulanti často upodozrievaní, že prinášajú na trh nestabilitu a zvyšujú šancu vzniku špekulatívnych bublín. Na druhú stranu poskytujú trhu dostatočnú likviditu a keďže vyhľadávajú riziko sú aj vhodným protipólom pre zaisťovateľov. Podľa známeho burzového "mága" A. Kostolanyho sú špekulanti na burze dokonca nepostrádateľní: "...Ale takoví >paraziti< jsou pro dobré fungování burzy výjimečně důležitý. Kdyby neexistovali, museli by se vymyslet. Kupují, prodávají, kupují, prodávají, a svými transakcemi zvyšují obrat. A to je velmi důležité, neboť čím vyšší jsou obraty, tím vyšší je pro opravdového investora záruka, že muže nechat své peníze zmrazené nákupem kdykoli roztát...." Diskusiou na tému, či sú špekulanti naozaj hrozbou pre finančné trhy alebo sú len prirodzenou súčasťou vývoja by sa dalo tráviť mnoho hodín. Stretneme sa dokonca aj s názorom, že obviňovanie špekulantov z nestability na trhu je výsledným produktom médií a marketingovej hry. Definícia špekulatívnych bublín Finanční teoretici......

Words: 11284 - Pages: 46

Vanjska (Spoljna) Trgovina I Poslovanje - Skripta - Seminarski, Diplomski, Maturski Radovi

... 2.5.3. Burze BURZA je stalno i organizirano tržište na kojem se trguje zamjenjivim (fungibilnim) tj. tipiziranim robama prema standardnoj oznaci, uslugama, VP i novcem. To je i mjesto (zgrada) gdje se sastaju kupci i prodavatelji, koji prema posebnim pravilima i uzancama sklapaju kupoprodajne poslove. Omogućuje sklapanje velikih trgovačkih poslova, bez prisutnosti predmeta burzovnog poslovanja, na malom prostoru i u kratkom vremenu. 2.5.3.1. Podjela burzi Prema predmetu poslovanja imamo: 1. robne burze: roba proizvedena u velikim količinama, standardizirana i zamjenjiva 2. burze usluga: prodaju se usluge prijevoza, posredovanja, osiguranja 3. novčane i devizne burze (valutne): trguje se stranim novcem (valutama) i devizama 4. efektne burze: trguje se VP (dionicama, obveznicama…) Prema imovinsko-pravnim obilježjima: 1. službene burze: pod neposrednim nadzorom državnih organa 2. privatne burze: posluju kao privatno dioničko društvo Poslovanjem burze rukovodi upravni odbor burze koji donosi pravila poslovanja i uzance burze. Poslovanje se provodi kroz različite komitete (izvršni komitet, arbitražni komitet, komitet za informacije i statistiku). Poslovne transakcije mogu zaključivati samo članovi burze, a posredovanje u burzovnim poslovima obavljaju burzovni posrednici - brokeri (makleri). Mogu ih obavljati i ljudi koji nisu članovi burze a koji od burze dobiju "burzovnu......

Words: 23909 - Pages: 96

Platni Promet

...dospijeća preko 1 godine • hipotekarno tržište – podvrsta tržišta kapitala TRŽIŠTE NOVCA • ZADATAK: svakodnevna opskrba banaka novcem kako bi one postigle likvidnost • trguje se instrumentima s rokom dospijeća od nekoliko sati do godine dana • nepersonalno, kompetitivno i veleprodajno tržište • posluje se ''na riječ'', nema čvrstu institucionalnu strukturu ni formalnu organizaciju PRIMARNO vs. SEKUNDARNO TRŽIŠTE • PRIMARNO TRŽIŠTE izdavanje novih vrijednosnica primjer IPO: INA – e izdavač pribavlja sredstva • SEKUNDARNO TRŽIŠTE trgovanje postojećim vrijednosnicama primjer: kupnja dionica INA –e danas na burzi izdavač NE pribavlja novčana sredstva, služi za osiguranje likvidnosti već emitiranih dionica BURZA vs. OTC • BURZE – Organizirano i centralizirano fizičko mjesto trgovanja vrijednosnicama ( pravna osoba ) • OTC ( over the counter ) – sustav automatskih kotacija na mreži i međusobno spojenih računala ( pravna osoba ) • ECN ( electronic communication network ) kvartalno tržište Vrijednosnih papira, nije pravna osoba, elektronička mreža brokerskih kuća, transakcije mimo financijskog tržišta, zbog smanjenja troškova OTC • NASDAQ ( national assotiation of securities ... ) • volumen trgovanja neznatno manji nego na NYSE • sustav automatskih kotacija DEVIZNO TRŽIŠTE • Da bih se novčana sredstva mogla prenijeti iz jedne zemlje u drugu, valja ih konvertirati iz valute zemlje podrijetla u valutu odredišne zemlje • konverzija se odvija na......

Words: 8680 - Pages: 35