Maksusüsteem

In: Business and Management

Submitted By roberta66
Words 1879
Pages 8
SISUKORD

SISSEJUHATUS 3 1. SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT EHK SKP 4 1.1. Terminid 4 1.2. Sisemajanduse koguprodukti ümberjagamisega seonduvad probleemid 6 2. MAKSUKOORMUS EUROOPA LIIDUS 8 2.1. Maksukoormus Eestis 10 2.2. Maksukoormus Lätis ning Leedus 11 KOKKUVÕTE 12 VIIDATUD ALLIKAD 13

SISSEJUHATUS

Maksusüsteemi abil kogutava osa suurus riigi sisemajanduse koguproduktist on suureks vaidlusallikaks igas riigis. Maksusüsteem peab vastama ühiskonna vajadustele ning seega on ka riigiti erinev, sõltuvalt tööealiste inimeste vähenemisest, elanikkonna vananemisest, väljarändest ning kõigist muudest majandust mõjutavatest teguritest. Maksusüsteemi eesmärgiks peaks olema ühiskonna elu reguleerimine sellisel viisil, et see oleks turvalisem ja õiglasem, oleks tagatud kõigi kodanike sotsiaalne ja materiaalne võrdsus ning rahulolu.
Käesolev referaat analüüsib Euroopa Liidu liikmeriikide jõukust lähtuvalt sisemajanduse koguproduktist ning vaatleb kui suure osa koguvad riigid tagasi maksusüsteemi ning tulusiirete kaudu. Referaadi eesmärgiks on keskenduda eelkõige Baltimaadele, kuna neil on kõige sarnasem lähiminevik, nad asuvad samas piirkonnas ning on oma arengus paljuski teineteisest sõltuvad.
Referaadi valmimisele eelnes põhjalik Eesti maksupoliitika uurimine ning selle kõrvutamine teiste arenenud riikide maksupoliitikaga.
Töö koosneb kahest põhilisest osast. Esimene osa järjestab Euroopa Liidu liikmesriigid SKP suuruse alusel ning analüüsib maksukoormuse osatähtsuse mahu erinevaid külgi koguproduktis. Teine osa vaatleb maksukoormuse suurust Euroopa Liidu liikmesriikides aastatel 2002-2012 ning võrdleb Baltimaade asukohta nii teiste liikmesriikide seas kui ka omavahel.

1. SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT EHK SKP

Riigi maksukoormuseks on enamasti kombeks nimetada selle valitsuse poolt maksudena kogutud raha suhet sisemaisesse kogutoodangusse (Mängel,…...

Similar Documents