Pritom

In: Business and Management

Submitted By Pritom85
Words 2087
Pages 9
"Inspiration From Fictional Characters"
Black Lotus
Mahabubul Quddus Pritom
2014-1-10-017
Raihan Rahman Naim
2014-1-10-187
Gulsaba Binte Kabir Shoshi
2014-1-10-159
Jenat Afsana
2014-2-40-024

ENG 102
English Composition and Communication Skills

Israt Jahan
Senior Lecturer, Department of English
East West University

1st December ,2014

Index
Names Pages
1.Abstract................................................................................................................................ 3
2.Introduction.......................................................................................................................... 4
3.What is a fictional Character?............................................................................................... 5
4.Evolvement of fictional characters....................................................................................... 6-7
5.Heroes.................................................................................................................................... 8
6.Villains................................................................................................................................... 9
7.Positive Impression................................................................................................................ 10
8.Negative Impression.............................................................................................................. 11
9.Differentiate characters by age............................................................................................. 12…...

Similar Documents

Sokratova Etika

...razloga jer ništa nije jače od uma tj. nije moguće da prosudbu onog tko je spoznao što je dobro pomute strasti. Dobro djelovanje je ˝ [...] ono koje služi istinskoj čovjekovoj koristi, u smislu povećanja njegove istinske sreće.˝[5] Naravno, to ne znači da čovjek u uvećavanju vlastite sreće smije postati rob užitaka, jer mudar čovjek uviđa da je bolje biti pod vlastitim nadzorom nego bez njega. Sokrat uči da se ˝ Sloboda stiče umnim udešavanjem težnji.˝[6] U tom je smislu u životu ključna umjerenost, jer je tek umjeren čovjek istinski slobodan čovjek. Stoga i predavanje nasladi mora biti s mjerom, jer u nasladi stvarno uživa samo onaj koji nije rob iste. Um dakle mora upravljati životom težeći prema uvećavanju svoje sreće, a rukovodeći se pritom načelom umjerenosti. Iz izjednačavanja znanja i vrline slijede dvije posljedice: vrlina je samo jedna - znanje o onome što je istinski dobro za čovjeka; i drugo, vrlina se očito može učiti. Drugim riječima, ukoliko je čovjek samim znanjem o tome što je dobro predodređen da djeluje kreposno, a znanje je nešto što se stiče poučavanjem, tada se vrlina može učiti.[7] Zaključimo dakle što smo rekli o Sokratovoj etici. Sokratova etika je intelektualistička tj. on je uvjeren da čovjek koji zna što je dobro neće činiti zlo. Na taj način izjednačuje znanje i krepost. S obzirom na to da Sokrat smatra da ne postoji sukob između znanja o onom što je dobro i dobrog djelovanja (jer ništa nije jače od uma) njegova je etika i optimistična.......

Words: 608 - Pages: 3

Podno Grejanje

...električnom strujom. Podno grijanje radi u području niske temperature. Iz tog razloga štedi energiju i idealna je nadopuna toplinskim crpkama s alternativnom energijom, kao npr. PIPELIFE POVRŠINSKIM ILI ROVNIM GEOTERMIČKIM KOLEKTORIMA (vidi tehnički priručnik „Geotermički kolektori s plastičnim cijevima“). Pipelife površinski geotermički kolektor Prednosti podnog grijanja udobnost Čovjek je izložen neprestanoj izmjeni topline sa svojom okolinom. U ljudskom tijelu stvara se toplina, a zračenjem i isparavanjem opet se predaje. U normalnim okolnostima čovjek ima tjelesnu temperaturu od oko 37° C. Predaja topline to je veća, što je veća temperaturna razlika između površine tijela (temperatura kože cca. 32°-33° C) i temperature okoline. Pritom se oko 50% tjelesne topline kod normalnog odijevanja predaje kroz stopala i noge, 45% kroz tijelo, a ostatak kroz glavu. Doživljaj TOPLINE ili HLADNOĆE čovjek osjeća tek kad je ometen odnos između predavanja topline i proizvedene količine topline. Osjećaj udobnosti ljudsko tijelo postiže tek kada se vodi računa o fiziološkim okolnostima. 2 U stambenim prostorima bez podnog grijanja temperatura površine poda iznosi cca. 16° C; ukoliko je instalirano podno grijanje, temperatura površine iznosi cca. 26° C. Temperaturna razlika u odnosu na tjelesnu temperaturu iznosi dakle u 1. slučaju 21° C, a kod podnog grijanja, kao u navedenom 2. primjeru samo 11° C. Budući da su površine stopala iznimno osjetljive na temperaturu, upotrebom......

Words: 12066 - Pages: 49

Accounting and Information System

...“Content Analysis of Annual Report of RAK Ceramics (Bangladesh) Ltd. ” | “Content Analysis of Annual Report of RAK Ceramics (Bangladesh) Ltd.” Submitted to Mr. Al-Amin Assistant Professor Department of Accounting & Information Systems University of Dhaka Submitted by Name Asif Mahmud Ruhul Amin Tithi Rani Saha Md. Waliul Islam Mark Pritom I.D. 11323025 11323016 11323008 11323020 Date of Submission April 30, 2013 Table of Content Letter of Transmittal Acknowledgement Abstract 1. Introduction 1.1 STATEMENT OF THE REPORT 1.2 Objective of the Report 1.3 Methodology of the Report 1.4 Limitations of the Report 2. Overview of RAK Ceramics (Bangladesh) Ltd. 2.1 BRIEF PROFILE OF RAK CERAMICS (BANGLADESH) LTD 2.2 COMPANY DETAILS 2.3 NATURE OF BUSINESS 2.4 VISION OF JBL 2.5 MISSION OF JBL 2.6 SUBSIDIARY COMPANY 3. Content Analysis of Annual Report of RAK Ceramics (Bangladesh) Ltd. 3.1 CONTENT OF ANNUAL REPORT OF RAK CERAMICS (BANGLADESH) LTD. 3.2 POSITION OF STRENGTH 3.3 RECOGNITIONS 3.4 FINANCIAL PERFORMANCE 3.5 KEY ANNUAL HIGHLIGHTS 3.6 CHAIRMAN’S THOUGHTS 3.7 THINKING BEYOND THE CUBE 3.8 6 STRATEGIC QUESTIONS FOR THE MANAGING DIRECTOR i ii iii 1-2 2 2 2 2 3-6 4 5 5 5 5-6 6 7-31 8 9 9 9 9 10 10 11 3.9 SEGMENTAL REVIEW OF PRODUCTS 3.10 RISK MANAGEMENT AT RAK CERAMICS (BANGLADESH) 3.11 CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY 3.12 VALUES 3.13 PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS 3.14 EXECUTIVE MANAGEMENT 3.15MANAGEMENT DISCUSSION 3.16 ANALYSIS OF FINANCIAL......

Words: 394 - Pages: 2

Marketing

...ovog rada su ukazati na važnost i neophodnost postojanja animacije u turizmu jer je ona jedan od temeljnih značaja u turističkoj ponudi. U ovom seminarskom radu istražiti će se i utvrditi teorijsko značenje animacije u turizmu u prošlosti i sadašnjosti. Znanstveno istraživačke metode koje se koriste u ovom seminarskom radu su posebne znanstvene metode spoznaje. Najvažnije su: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda dokazivanja i opovrgavanja. Rad je podijeljen u četiri sadržajne cjeline. U uvodu se iznosi aktualnost teme, iznose se problemi i predmet istraživanja te su određeni svrha i cilj istraživanja. Navode se najvažnije korištene znanstvene metode, te se obrazlaže struktura seminarskog rada. Pritom se u odgovarajućim kombinacijama koristite znanstveno - istraživačke metode. U drugoj, ujedno i glavnoj cjelini definira se i detaljnije objašnjava teorija vanjske trgovine općenito. Poseban osvrt pridodan je pretpostavkama klasičnih teorija vanjske trgovine i vrstana klasične teorije vanjske trgovine. Sljedeće poglavlje govori o Hrvatskoj i Europskoj monetarnoj uniji te nešto detaljnije o pojmu protekcionizma, te o teoriji privredne ravnoteže koja se smatra najvećim dostignućem čiste teorije vanjske trgovine. U zaključku je navedena sinteza rada. Na kraju seminarskog rada nalazi se popis literature. ANIMACIJA U najširem smislu pod pojmom animacija se podrazumjeva područje djelovanja u okviru turističke......

Words: 1527 - Pages: 7

Pakiranje Proizvoda

...dimenzija, na koje se tovari roba. Paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa, složenog iz raznih vrsta komadne robe. Treba istaknuti da paleta i paletizacija nisu istoznačnice. Paleta je transportni uređaj - naprava izrađena od različitih materijala, a osnovna joj je zadaća da omogući oblikovanje optimalne jedinice manipuliranja. Po svojoj tehnološkoj funkciji konstruktivnim značajkama paleta vjerojatno još nije dosegnula optimum, a njenim će se osobitostima sigurno još baviti i konstruktori i tehnolozi. "Paletizaciju" bi pak trebalo promatrati kao proces primjene paleta u prijevoz robe. Učinci primjene tog procesa su višestruki. Veoma pojednostavljeno rečeno, su prije svega ekonomski i tehnološki, a pritom zaštitni, sigurnosni i ostali.Od trenutka pojave paleta do danas nalazimo razne vrste paleta. Razlike u promatranju mogu nastati s obzirom na: - oblik palete, - dimenziju, - namjenu, - vrstu materijala od kojeg su izrađene, - konstrukcijske osobine i dr. Najčešće su ravne palete i boks-palete raznih vrsta i podvrsta. To je samo dio programa današnjih osamdesetak vrsta najčešćih paleta koje se sreću u praksi. S obzirom na vrstu materijala, najčešće su: - drvene, - metalne i - plastične palete. Aluminijske palete za sada se malo primjenjuju. No, valja očekivati promjenu strukture paleta, odnosno materijala od kojeg su izrađene. U istraživanju učinaka "paletizacije" najčešće se sreću sljedeći pojedinačni......

Words: 2444 - Pages: 10

Sociology

...Takvo ponašanje poznato je u teoriji kaosa kao efekt leptira (butterfly effect): mahanje leptira krilima na jednom kraju svijeta može prouzročiti olujno nevrijeme na drugom kraju. Znanstvenici su toliko sigurni u svoje mišljenje da ne čudi što su se podijelili u dvije nepomirljive struje: jedni smatraju da je glavni krivac za globalno zatopljenje ili zahlađenje čovjek a drugi tvrde da nije čovjek kriv, nego priroda. 3 2. Utjecaj globalizacije na okoliš Prema definiciji globalizacija je normirani proces prijenosa iskustva svakodnevnog života, te distribucija roba i ideja kroz cijeli svijet. Globalizmu pogoduju Internet komunikacije u poslovnim transakcijama, čime se uništavaju lokalne tradicije i regionalne distinkcije, stvarajući pritom homogeniziranu svjetsku kulturu. Ekološki aspekt globalizacije je dio koji je najzanemareniji. Područja oko industrije postaju predgrađe i otpada puštenog iz industrije koji utječe na floru i faunu domene. Globalizacija ima nekoliko dimenzija, područja u kojima se odvijaju i na koje utječu globalizacijski procesi. Bitno je naglasiti da te dimenzije nisu odvojene jedna od druge, nego je globalizacija sveukupnost njihove međupovezanosti i isprepletenosti. U ovom seminarskom radu problematizira se ekološka dimenzija globalizacije koja s jedne strane upućuje na povećane ekološke probleme, uzrokovane između ostalog i pojačanom modernizacijom i industrijalizacijom. Razmjeri ekološke globalizacije, točnije ekoloških problema, povećali su......

Words: 1339 - Pages: 6

Analysis of Demand

...potreby návštevníkov a prostredníctvom tejto činnosti dosahovať primeraný zisk), majú svoj produkt (služby cestovného ruchu), ktorým tieto ciele môžu naplniť, a tiež zodpovedajúcu vybavenosť (infraštruktúrnu aj personálnu) (Patúš, 2004, s. 8-9). Na základe uvedeného môžeme povedať, že cieľom strediska cestovného ruchu je uspokojovanie potrieb, želaní a očakávaní návštevníkov v cestovnom ruchu a prostredníctvom toho aj dosahovanie ekonomického efektu. Trojica autorov Gúčik, Kučerová, Patúš (1997, s. 8) považuje rekreačný priestor za základnú územnú jednotku, na báze ktorého vznikajú strediská cestovného ruchu. Tento predstavuje geograficky menšie územie s priaznivými, relatívne rovnakými podmienkami pre rozvoj aktivít cestovného ruchu. Ide pritom o nenarušené, resp. minimálne narušené priestory negatívnymi vplyvmi priemyselnej, poľnohospodárskej alebo inej výrobnej činnosti. Podobne urbanisti definujú stredisko cestovného ruchu ako sídelný útvar alebo súbor objektov a zariadení rozličnej veľkosti a územnej funkcie, ktorý svojou polohou a vybavenosťou je prirodzeným jadrom rekreačného priestoru (Zibrinová, Kopšo a iní, 1989, s. 158). Zovšeobecnením definícií môžeme vymedziť požiadavky na stredisko nasledovne (Gúčik a kol., 2006, s. 150-151): ide o ohraničené územie (miesto) s vhodnou primárnou ponukou (atraktivitami) pre návštevníkov, v nadväznosti na to je vybavené zariadeniami služieb cestovného ruchu a je nevyhnutné ho riadiť ako strategickú obchodnú jednotku......

Words: 8550 - Pages: 35

Microsoft Search

...[pic] WAC II: Group Assignment Microsoft Search– Competitive Analysis 2010-2012 [pic] Group 9, Section E Ankur Gupta – 2010PGP050 Arunkumar Pasi – 2010PGP069 Manish Mahakalkar – 2010PGP177 Pranabesh Chatterjee – 2010PGP254 Pritom Pangging – 2010PGP267 Swapnil Kumthekar – 2010PGP403 Vikas Deswal – 2010PGP416 INTRODUCTION Microsoft Corp has been around for more than 30 years now and still continues to have high profit margins in software segment. As the company is maturing, its growth has slowed down as compared to initial stages, but the power the computer software maker has over the flow of the world's information is very formidable. On the other side we have Google Inc., a company just a decade old but with power that rivals Microsoft in many ways. In a sense, Microsoft provides the river, and Google provides the current. That's probably not what we (Microsoft executives) had in mind, but that's reality. Now it’s time for us to weigh alternatives for improving the company’s position in the market for Internet Searches and related advertising. PURPOSE OF THE REPORT In this report we are going to discuss the issues faced by Microsoft, the opportunity available to Microsoft and the analysis of the issues. Further we will list the options available, their evaluation and then we would propose our recommendations. ISSUES and PROBLEMS • Microsoft has not been able to achieve considerable market share in Internet Search......

Words: 1279 - Pages: 6

Interpretation of Visual Text

...podobě, která uvedené proměny reflektuje, tedy v té, která vznikla po metodologické proměně zkoumání obrazu a znamenala posun od studia výtvarného umění ke studiu vizuální kultury/komunikace (visual studies) (Reifová a kol., 2004, s. 169). 38 O interpretaci vizuálního textu VIZUÁLNÍ TEXTY Hovořím zatím o obrazech, ale do názvu příspěvku jsem napsal sousloví „vizuální text“. Toto označení je přitom samozřejmě dosti nepřesné, čehož jsem si vědom a zvolil jsem je jen jako příslovečnou ctnost z nouze. Přísně vzato je totiž vizuálním v podstatě i jakýkoli psaný verbální text (a i další typy textů) – také ho vnímáme zrakem, tedy vizuálně. K užití tohoto označení mne vedly tři důvody: Slůvko „obraz“ v prvním plánu odkazuje především k výtvarnému umění,4 navíc jde o slovo příliš mnohoznačné, pročež problematické. Adjektivum „vizuální“ volím nejen v souladu s názvem uvedené disciplíny, ale také pro jeho šíři. Mohl bych volit např. i adjektivum „ikonický“, které je i v mediálních studiích zavedené a užívané, je dosti obecné, a tedy zdánlivě vhodné, ale jsou s ním jisté potíže. Nejde přitom jen o to, že je tento pojem často užíván synonymně s pojmem „motivovaný“ a jsou jím tedy popisována např. i onomatopoia, která jsou (jako primárně zvuková, nikoli „obrazová“) zjevně mimo oblast mého zájmu. Rovněž pod ně spadají (již u Peirce) i komunikáty typu grafů, diagramů apod., které rovněž neodpovídají popisovanému typu „obrazů“. Problém je podstatnější. Peirce definuje ikonický znak......

Words: 5966 - Pages: 24

Http: //Www.Termpaperwarehouse.Com/Essay-on/Historical-Development-of-Nursing-Timeline/172916

...znanstvene paradigme u kojoj su istraživanje, dokazivanje i u konačnici predviđanje fundamentalni pojmovi. Kolikogod se u svojoj biti, i u skladu s karakterom i očekivanjima čovjeka zapadne provenijencije, taj model temeljen na procesu dokazivanja istine koja je vidljiva i provjerljiva, čini pošten i jedini moguć, jasno je da nije svemoguć te da nema odgovore na sva složena i atipična pitanja ljudskog zdravlja, fiziologije i patofiziologije. Mehanizmom refleksije a onda i nedvojbenom interpolacijom odnosa suvremene znanosti i tehnologije na medicinu i kliničke poduhvate liječenja i skrbi, dolazi do pojave takovih procedura te iste medicine koja sui generis diktira kriterije ulaska pacijenata u zdravstveni sustav skrbi. Ne oslanjajući se pritom na prirodnu logiku stvari i jednostavno činjenično stanje pacijenta kojemu ona kao proces ne može pomoći, nego još više odmoći pa čak i postati izvor neizmjerne patnje, ili njen prolongator. U skladu s tim razvoj palijacije i palijativne skrbi za pacijenta predstavlja trenutno conditio sine qua non razvoja suvremenih zdravstvenih sustava, kao odgovor na dehumanizaciju i tehnologizaciju pa i realnu nemoć medicine ali i suvremenog svijeta. Svijeta u kojem je ljudski život tek interesna zona a čovjek unosni predmet iskorištavanja, pa je i pitanje čovjekove biti, smisla života i postojanja izašlo iz područja plauzibilnosti suvremenog diskursa. Filozofska razmatranja u tanatološkom smislu pokazuju zadivljujuću činjenicu čovjekove......

Words: 570 - Pages: 3

Mravni Ctnosti

...z toho, z čeho nemá. Touží mírně po veškerých příjemnostech a chová se tak, aby si liboval všeho ve slušné míře. Důležitost správného úsudku je přitom nepostradatelná, což je patrné z Aristotelova výroku: „… uměřený člověk však není takový, nýbrž jak káže správný úsudek.“ 3.4.3 ŠTĚDROST Aristotelovo chápání štědrosti lze charakterizovat jako střed v oblasti statků. Ty považuje za klíčové, což je patrno z tohoto: „… neboť štědrý člověk bývá chválen nikoli pro válečnou zdatnost, ani pro přednosti, pro které bývá chválen člověk uměřený, ani pro rozsudky, nýbrž pro dávání a braní statků, více však pro dávání.“ Za krajnosti je pak považováno v rámci nedostatku lakomství a v souvislosti s nadbytkem zase marnotratnost. Lakomství charakterizuje Aristoteles následovně: „… i připočítáváme lakomství vždy těm, kteří usilují o statky více než slušno.“ Marnotratnost Aristoteles nesměřuje pouze k majetku, ale také k ostatním věcem. Za marnotratníky označuje nezdrženlivé a nevázané lidi, které uvádí ve spojitosti se zlem a špatností: „…marnotratníkem však vůbec jest ten, kdo sám sebe ničí, neboť se zdá, že maření majetku jest také ničení sebe sama, ježto život jest oním podmíněn.“ Povaha štědrého člověka je ctnostná a vede ke krásnému jednání. Štědrý člověk bude rád dávat pro krásno samé bez jakékoliv nelibosti. Nezáleží přitom na množství darů, ale na smýšlení dárce a jeho příslušném jmění: „Nic tedy nevadí, aby byl více štědrý ten, kdo dává méně, dává-li......

Words: 3441 - Pages: 14

Regression Analysis

... | |106 |Toufiqul Islam | | | | |134 |Antara Dey Sarker | | | | |158 |Pritom Kundu Joy | | | | |262 |Monoar Talukder | | | | |94 |Md.Ridowanul Islam | | ...

Words: 1445 - Pages: 6

Ogašavanje

...Brand awarenes – sposobnost potrošača da se sjeti i prepozna pod raznim uvjetima (jingle, logo, ime....) te ga poveže s određenim asocijacijama u sjećanju. Pozicioniranje; tvorci su Trout & Ries- traženje pozicije unutar konkurencije i jedinstvenih elemenata da bi pozicionirali naš brend u odnosu na konkurenciju. Traženje svog mjesta. Biti drugačiji. Kongitivna disonanca – situacija kada oglašavanje pruža prilično drugačiu sliku o robnoj markinego što dotična robna marka ima u realnosti. Opasnost oglašivačke komunikacije: Oversupply - robe ima koliko se hoće , nudi se sve I kvalitetom su isti. Teže je iskomunicirati svoj proizvod. Hiperinformiranost: zagušenost hrpetinom komunikacija, 90% iritira i zbunuje, treba se izboriti za mjesto a pritom ne naživcirati gledatelja. Edukacija kupca; kupac se (psihički) štiti od reklama i ima svoje definirane potrebe. Treba se obratiti kao samostalnim inteligentnim ljudima uz poštovanje. Korporacije - za promjenu stava ili svjetonazora naspram samih tvrtki. Korporacije općenito imaju loš image; lopovi.... Kadar – sve ono što kamera snimi od uključenja do isključenja. Sekvenca – skup kadrova koji se percipira kao jedna vremensko prostorna cjelina- sastoji se od 150-200 kadrova koji mogu trajati i 1 sec. Plan u tv spotu ili audio-vizualnom materijalu: određuje se s obzirom na udaljenost objekta ili osobe od kamere. Najbliži detalj je (ecu ili xcu) extreme close up: full blizu Krupni plan - close up: mjera je ljudska glava Srednji plan:......

Words: 1006 - Pages: 5

Traffic Jam in Bangladesh

...commercial building located at 99, Motijheel commercial area in Dhaka, which does not have any under-ground car parking space. 11. DCIC Building: This is a commercial building located at Dhaka's Motijheel commercial area, which does not have any under-ground parking space. 12. Amin Chamber: This is a commercial building located at Dhaka's Motijheel commercial area, which does not have any under-ground parking space. 13. Allahwala Building: This is a commercial building located at Dhaka's Motijheel commercial area, which does not have any under-ground parking space. 14. Hotel Metropolitan: This is a residential hotel building located at Dhaka's Bijoy Nagar area, which does not have any under-ground parking space. 15. Hotel Pritom: This is a residential hotel building located at Dhaka's Bijoy Nagar area, which does not have any under-ground parking space. 16. Hotel Ashrafi: This is a residential hotel building located at Dhaka's Rajar Bagh area, which does not have any under-ground parking space. 17. Rushmono Clinic: This is a private hospital located at Dhaka's Moghbazar area, which does not have any under-ground parking space. It was further found that, almost 70 per cent of the existing high-rise commercial buildings in Dhaka city do not have their own car parking space, thus compelling people in parking vehicles on the road. At the same time, a large portion of the under-ground parking spaces of multi storied buildings are already used for......

Words: 1302 - Pages: 6

Recruitment

...boli feministické názory akceptované v "modernom" svete, ženy s týmito radikálnymi pohľadmi boli unávané liečitelky, ale aj upaľované ako čarodejnice. Môj problém s feminizmom a pohľadom na modernú ženu príchádzya, keď si uvedomým pod akým tlakom je dnešná takzvaná "moderná" žena. Takmer nadľudská schopnosť slávných žien porodiť dieťa a o mesiac vyzerať ako keby ho bol na svet priniesol niekto úplne iný, keď vidím fotky v médiách, prináša enormný tlak na dnešnú ženu. Byť pracujúcou matkou je jedna vec, ale este k tomu sa musíme prirovnávať k ideálom, ktorý si myslíme, že svet okolo nás očakáva aby sme sa podobali. Názor, že ženy by mali byť ženské, krásne a mladé sa premieta na verejnosti, pretože to je ich názor a tak sa chcú vidieť. Pritom si neuvedomujeme, aký tlak to vyvoláva na ženy už od útleho veku. Za týmto všetkým je myšlienka, že dôvodom pre stereotypy žien v médiách je preto, že je po nich dopyt. Pluralistický názor je, že verejnosť chce vidieť ženy v stereotypných roliach, a chce, aby boli videný ako sexuálne objekty pri predaji výrobkov a dávajú nám "čísla" ako dôkaz. Mne to však pripadá ako rozprávka o cisárovi, ktorý nemal šaty a nikto nechcel vyzerať hlúpo, tak všetci predstierali, že šaty vidia. Niekto mi raz povedal, ženy sa snažia byť superženami nie pre seba, nie pre mužov, ale pre iné ženy. Feminizmus je idea rovnosti pohlaví, dávať rovnosť práva a postavenie v spoločnosti pre mužov a ženy. Dneska však vidíme nový fenoném, a to je obrovská......

Words: 813 - Pages: 4