Sasasasa

In: Business and Management

Submitted By idate
Words 666
Pages 3
KABANATA 1
Ang Suliranin At Kaligian Nito

INTRODUKSYON:

Ang pag-aaral na to ay sumasaklaw sa mga pananaw ng mga mag-aaral sa mga pasilidad ng Unibesidad ng Jose Rizal . Tinatalakay ditto ang mga kuro-kuro o reaksyon ng mga mag-aaral ukol sa pasilidad na ibinibigay ng pamunuan ng nasabing paaralan at paano mapupunan ang mga suliranin at kakulangan sa pasilidad…

Ito ay kasama sa pag-aaral o karaniwan itong nasasaksihan at nabibigyang pansin ng mga mag-aaral sa kanilang pagpasok sa nasabing paaralan. Ang Pasilidad ay hindi parte ng pag-aaral. Subalit, sa pagpansin ng mga mag-aaral o sa reaksyon ditto ay unti-unti na itong nakikita sa mga mag-aaral o kabataan sa henerasyon ngayon. Maaring dahil sa pasilidad ay naiimpluwensyahan ang mga mag-aaral na walang matutunan at mawala ang interes sa nasabibg kurso at sa mga Gawain nito.

Samantalang, may mga kagamitang ginagamit sa pag-aaral ng pagtutuos o accountancy na may kanya-kanyang kahalagahan, hindi lamang sa mag-aaral, kundi maging sa mga guro. Ang mga ito ay tulad ng iba’t-ibang uri ng papel gaya ng journal at worksheet, lapis, bolpen, mga libro, kwaderno, pisara, mga makabagong teknolohiya tulad ng calculator at kompyuter. Hindi din mawawala ang mga silya at upuan na pinakamahalaga sa isang silid-aralan sa kahit anong antas at uri ng edukasyon.

Samakatwid, nararapat lamang na pagtuunan ng pansin ang mga suliranin at kakulangan sa pasilidad sa larangan ng pagtutuos o accountancy na unti-unti nang umuusbong dahil ito ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkatuto ng mga mag-aaral at pagkawala ng kanilang interes sa nasabing kurso o asignatura…

LAYUNIN NG PAG-AARAL:

Ang Pamanahong-papel na ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon ukol sa suliranin, kakulangan at reaksyon sa mga pasilidad ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng asignaturang pagtutuos at naglalayong matugunan ang mga sumusunod…...

Similar Documents